Informatie voor werkgevers

Als een medewerkende niet goed in zijn vel zit kan dat ook gevolgen voor de werkgever hebben. Of de oorzaak gelegen is in het werk em/of privé maakt eigenlijk niet uit. De impact voor de organisatie is hetzelfde.
De unieke lichaamsgerichte therapeutische aanpak van Youturn kan uw medewerker helpen om alles op een rijtje te krijgen en zichzelf te versterken. Dit alles in enkele sessies voor een concurrerend werkgevers tarief van  E225,- voor een intake en E 124.- per sessie a. 1,5 uur   excl. 21% BTW 

Dit traject is zowel inzetbaar in preventieve vorm of in het kader van reintegratie na een ziekmelding. In dat  geval wordt de bedrijfsarts van uw arbodienst benadert voor overleg, 

Preventief traject 

Als het minder goed gaat met uw medewerker is het zaak deze vroegtijdig te ondersteunen.  Door een preventief maatwerk traject bij Youturn  aan te bieden kan werknemer de balans en regie behouden. 
MEER INFO....

Traject bij ziekte

Is er sprake van een ziekmelding dan neemt Youturn niet alleen contact om met de werkgever en werknemer over de vormgeving van het traject maar ook met de bedrijfsarts. Dit vindt plaats na ondertekening van een dubbele machtiging getekend door werknemer. Deze machtiging voorziet in het inwinnen van informatie door een BIG geregistreerde verpleegkundige en het verstrekken van informatie over de voortgang van het traject. De bedrijfsarts kan de werkgever dan via de Arbo spreekuurberichten informeren. Dit alles binnen de kaders van de AVG,    MEER INFO....

Wet Verbetering Poortwachter

Bij een traject bij ziekte is ook de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Youturn acties voldoen aan de eisen die de WVP aan partijen stelt. 
MEER INFO....

Preventief traject of een traject na een ziekmelding

De instrumenten die worden ingezet in beide trajecten zijn identiek en op maat gemakt voor de specifieke situatie, Qua communicatie richting werkgever over de voortgang van het traject verschillen beide trajecten wel van elkaar.

Preventief traject : De uitkomst van de intake en de voortgang van het traject wordt  gerapporteerd aan de werkgever en  de werkgever. Inhoudelijke terugkoppeling vindt niet plaats i.v.m. de privacy gevoelige informatie. De geformuleerde doelstelling voortkomend uit de intake uiteraard wel. Voortgang zonder inhoudelijke informatie wordt ook gerapporteerd.  Daarnaast krijgt de werkgever een financieringsplan met een overzicht van de kosten. Soms is de bedrijfsarts ook betrokken bij een preventief traject. In dat geval zoekt Youturn na toestemming van de client eventueel contact met de bedrijfsarts voor nadere afstemming.

Traject tijdens ziekte: Conform de WVP is de bedrijfsarts in beeld bij een werknemer die langer dan 6 weken  ziek is.  De belastbaarheid van een zieke werknemer kan verbeterd worden via een Youturn traject. Overleg en afstemming van het beleid met de bedrijfsarts is dan van groot belang. De  werkgever ontvangt bericht rond de uitkomst van de intake en en financieringsplan. Het verloop van het traject wordt daarna gedeeld met de bedrijfsarts die de informatie kan opnemen in de Arbo spreekuurberichten, t.b.v.werkgever en werknemer.
Deze aanpak  is gekozen vanwege de WVP en de privacy wetgeving.
Op deze wijze worden  alle acties gedocumenteerd binnen het domein van de arbodienst. Dankzij die route  kan er achteraf verantwoording aan het UWV worden afgelegd over de gepleegde inzet op verbetering van de belastbaarheid.  Dit alles binnen de eisen die de privacy wetgeving stelt aan het vastleggen van met name medische informatie. Uiteraard na machtiging door de werknemer.

 Kosten en financieringsplan

De kosten van de intake E 225.- 
Sessie a 1.,5 uur  E 124-


Youturn stelt na de intake een financiering plan op voor de werkgever, Dit geeft inzicht in het geschatte aantal noodzakelijke sessies. Er wordt gefactureerd per sessie. Wordt het traject onverhoopt tussentijds beeindigd. dan zijn er geen verdere kosten voor de opdrachtgever,

Rol van de bedrijfsarts

Youturn vindt het belangrijk om bij een traject tijdens ziekte de bedrijfsarts te betrekken bij de opzet van het traject. Deze aanpak past prima binnen de context van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP),  Verantwoording achteraf aan het UWV over de geleverde inspanningen is dan ook beter geborgd. Informatie over het verloop van het traject wordt ook aan de bedrijfsarts verzonden. Deze kan de informatie dan verwerken in de Arbo spreekuurberichten voor partijen,
Dit alles na het ondertekenen van een machtiging van de werknemer.


Eigen Risco Drager ZW en/of Eigen Risicodrager WGA

Bent u als werkgever een z.g.n. eigen risico drager voor de ziektewet en/of of de WGA
dan kunnen de Youturn trajecten ook dienend zijn bij de reintegratie van (ex)werknemers. Een geslaagde reintegratie op de arbeidsmartkt leidt tot minder kosten voor de eigen risico drager.

Youturn werkt ook in onderaannemerschap aan opdracht van het UWV aan z.g.n. modulaire trajecten en Werkfit maken trajecten voor deze doelgroep als hun werkgever geen ERD is.  Youturn kan u helpen bij de juiste vormgeving van een traject en het aanvragen van eventuele voorzieningen.